FN gaan die Britse regering, die VN en EU versoek om Republiek van Stellaland te herstel

Front Nasionaal gaan die Britse regering, die VN en Europese Unie versoek om die status van die Republiek van Stellaland te herstel ingevolge hul strewe na selfbeskikking. FN tree op as fasiliteerder vir ‘n aantal organisasies wat selfbeskikking nastreef.

Hannes Engelbrecht, FN-leier, sê dat Stellaland anders hanteer word as die grondeis rondom Ohrigstad wat deur die party aanhangig gemaak gaan word.

“Stellaland is nie ‘n grondeis soos Ohrigstad nie en word daarom anders hanteer. Ons glo dat Stellaland se staatregtelike status ingevolge internasionale reg hanteer moet word”.

Stellaland het in 1884 as Britse Protektoraat tot stand gekom na ‘n ooreenkoms tussen Lord Alfred Milner en die President van Stellaland, Van Niekerk.

“Die Protektoraat was nie ‘n party tot die Anglo-Boereoorlog nie en was daarom nie ingesluit by die Vrede van Vereeniging of by die latere Uniewording nie. Daar is geen wet of statuut wat Stellaland se status as Britse Protektoraat ontneem het nie”.

Albert Boshoff, wat die meeste van die navorsing rondom Stellaland gedoen het, reken dat die Protektoraat die laaste land in Afrika is wat nog nie onafhanklikheid aanvaar het nie.

“Ons beoog om Stellaland te bestuur soos die Protektoraat se Grondwet bepaal, naamlik op westerse standaarde. Ons verklaar daarom ook die dispuut om in te sluit ekonomiese voogdyskap van die BRICS-lande wat vir ons onaanvaarbaar is”.

Die brief aan die Internasionale gemeenskap om die erkenning van Stellaland en die herstel van die soewereine status daarvan as Britse Protektoraat, sal vandeesweek afgelewer word by die Verenigde Nasies in New York, die Britse Regering in Whitehall en die Europese Parlement in Brussel. 
Die grondeis om die teruggawe van die grond waaruit die ou Republiek Ohrigstad bestaan het, gaan binne die eersvolgende dag of wat ingedien word by die kantoor van die grondeisekommissaris in Pretoria.
Nou hoekom dan die twee totaal verskillende benaderings? Dit is die rede waarom daar behoorlik gekyk moet word na die korrektheid van die geskiedenis om ‘n besluit te neem.

Ohrigstad:
Op 25 Julie 1846 koop kommandant SJZR Burg ‘n stuk grond van koning Masoes van die Zoeloes. Dit word omskryf as: “…vanaf Ohrigstad noordwaarts tot by die Olifantsrivier, daarvandaan af tot by die Delagoabaailyn, suidwaarts tot aan die Krokodilrivier, wes tot aan die die Elandspruit op die 26e gradelyn, oos tot teen die aansluiting van die Krokodilrivier en die Komati.” Die koopooreenkoms lui voorts:)” …ten dienste van de Hollandsche Zuid Afrikaansche Natie die thans binnen dat grond zyn en noch in vervolg door de wettige gezag onder hun ter inwooning zal gepermitteerd worde”.


Die ooreenkoms word geteken the Kjakaskraal, Umkomaas deur commandant Burg, WF Joubert, JC Steyn, JM de Beer, L de Jager, J Lötter, H Breytenbach en PJ Coetzer. Namens die Zoeloes teken Masoes, Samkoela, Makienkaan en Mandalea. Nadat die laaste betaling gemaak is, soos ooreen gekom, word ‘n kwitansie en ‘n dokument van eiendomsreg op 21 Julie 1855 geteken deur opperhoof Maloenke en word die koopkontrak daardeur wettig en bindend.


Die inwoners van hierdie gebied, die Hollands Suid-Afrikaanse nasie en dié wat met hulle assosieer word die wettige grondeienaar. Die gebied tree aan Transvaalse kant toe tot die Anglo Boereoorlog en word daarna as deel van Transvaal behandel, dwarsdeur die Vrede van Vereeniging, Uniewording en Republiekwording en word op 27 April 1994 deel van die Nuwe Suid-Afrika.
Maar dit is private grond. Gekoop en betaal en die ondertekenaars van die koopkontrak se nasate en wettige erfgename het geen toestemming gegee dat hulle grond sommer net deel van die staat onder ‘n vreemde bewind gemaak word nie. Die grond is dus afgeneem sonder toestemming, terwyl die bewys van eiendomsreg lê in die Staatsargief leer R117/1846.
Dit is die rede waarom die grondhervormingswet gebruik word om hierdie eiendom terug te eis vir die “Hollands Suid-Afrikaanse nasie.”

Stellaland
As jy jou vinger druk op die kaart presies waar die Wes-Transvaal, die Noord-Kaap, die Vrystaat en Botswana bymekaar kom, lê daar 15500 vierkante kilometer aarde wat in 1882 aan ‘n groep Boere gegee is in ruil vir dienste wat hulle gelewer het in ‘n oorlog tussen inboorlinge. Onder leiding van Van Niekerk is hierdie grond toe tot Republiek verklaar, en omdat daar op daardie tydstip ‘n komeet in die lug sigbaar was, is dit Stellaland genoem – die land van sterre.


Stellaland is as soewereine gebied erken. Daar is verwysings na die republiek in amptelike Britse korrespondensie van die tyd. Rondom 1884 is dit die hoof deurgangsroete na die Noorde en die Stellanders besluit om tolgelde te hef. Hierdie bron van inkomste laat die ZAR besluit om Stellaland deel van die Transvaalse Republiek te maak.
Ek het nooit gedink ek sou vandag dankbaar wees vir ‘n Imperialistiese Engelsman se gulsigheid nie, maar Cecil John Rhodes gooi desperaat wal teen aansluiting. Dis vir hom ‘n swaar gedagte dat die hoofpad deur die ZAR moet loop en hy bemiddel ‘n ooreenkoms tussen Van Niekerk en lord Milner waarvolgens Stellaland ‘n Britse Protektoraat word in 1884. As dit nie daarvoor was nie, het ons vandag nie ‘n eis gehad nie.


Met die uitbreek van die Anglo Boereoorlog in Oktober 1899 veg die Stellalanders aan die Boere se kant, MAAR, Stellaland verklaar nie amptelik oorlog nie. Die Republiek word ook nie genoem in die Vredesverdrag van Vereeniging nie en is beslis nie as soewereine staat teenwoordig by die Nasionale Konvensie van 1908-1909, wat lei tot Uniewording nie. Daar is geen verdrag, kontrak, traktaat of ooreenkoms wat die ontbinding van die Protektoraat Stellaland aankondig nie. Regstegnies is die 15500 vierkante km grond rondom Vryburg derhalwe vandag nog ‘n Britse Protektoraat.
Met dìt in gedagte vra ons derhalwe nou dat die status van afhanklikheid van Brittanje erken word en dat Brittanje dan aan die protektoraat volle onafhanklikheid gee met behoud van die grondwet van 1884 en die staatsvorm – so word Stellaland dan die laaste staat in Afrika wat onafhanklikheid kry en kies ons die regering daarvan. Dit is wat bedoel word met ‘n “restitusie-eis”.

10433901_10204088818206529_9072682978515065242_n


Die ander gebiede
Daar is deurlopend navorsing aan die gang oor die historiese status van ander eertydse selfregerende gebiede wat op ‘n sekere stadium aan ons behoort het. Daar word ook gekyk na gebiede waar daar konsentrasies van ons mense woon en waar daar, op grondwetlike wyse, beding kan word vir interne selfbeskikking. Hierdie “kultuureilande” sal met verloop van tyd geïdentifiseer word.

 

Enjoyed this post? Share it!