Landbouers moet paraat wees langs Lesothogrens

Landbouers moet paraat wees langs Lesothogrens/Farmers requested to increase vigilance along the Lesotho border

Landbouers moet paraat wees langs LesothogrensVKB/VL Veiligheidslessenaar/ VKB/FSA Safety Desk

Verklaring/Press Release

Binne ’n kwessie van vier dae het twee plaasaanvalle in die Clocolan distrik voorgekom. Die eerste voorval het Sondagaand, 17 Julie 2016, op die plaas Blydskap plaasgevind. Carl du Randt, sy vrou Lydia, en hulle agtjarige seun, Carl jnr, is deur vier mans ingewag toe hulle omstreeks 18:00 by die huis gekom het.

Die gesin is aangerand en die rowers het geld van hulle geëis. Die groep het met die gesin se bakkie op die vlug geslaan. Du Randt het hulp ontbied, en danksy vinnige reaksie van Du Randt se bure is die voertuig voorgekeer. Volgens die VKB/VL Veiligheidslessenaar se inligting was sewe mans in die bakkie. Hulle het te voet op die vlug geslaan, en al die gesteelde items buiten die geld is teruggevind.

In die tweede voorval is Henry Minnaar Donderdagaand, 21 Julie 2016, op die plaas Vlakbult, deur drie mans aangeval. Minnaar is ook aangerand, en die aanvallers het geld van hom geëis. Hulle het Minnaar gedwing om hulle naby die dorp langs die pad te gaan aflaai. Hy is gevind na die plaaslike veiligheidstruktuur hom nie tydens skakeling in die hande kon kry nie. Die plaaswag struktuur is geaktiveer. Die aanvallers se bewegings kon deur die informele nedersetting gevolg word met behulp van opkomende landbouers wat deel vorm van die struktuur. Die aanvallers is egter steeds soek.

“Dit is vir ons verblydend dat die opkomende landbouers van hierdie gemeenskap by die veiligheidstruktuur betrokke is,” sê Tommie Esterhuyse, voorsitter van Vrystaat Landbou (VL) se Wet en Orde Komitee. Die komitee is reeds bewus van landbouers wie se werkers by veiligheidstrukture inskakel, en hulle wil graag meer betrokkenheid in dié verband binne plaaswagte aanmoedig.

Dit wil voorkom asof beide die aanvalle deur Lesotho burgers gepleeg was, wat in groepe van 3 tot 7 opereer.  Volgens die lessenaar bestaan die moontlikheid van ’n tendens waar Lesotho burgers toenemend Suid-Afrikaanse landbouers langs die Lesothogrens kan teiken. ’n Bydraende faktor tot die situasie is die impak van droogte ook op Lesotho. Luidens ’n onlangse verslag deur die Wereld Voedsel Organisasie (WFO) bestaan erge voedselonsekerheid in dié buurland, en die droogte veroorsaak dat voldoende voer en weiding ook nie daar beskikbaar is nie.

Esterhuyse sê die moontlikheid van ’n toename word gekoppel aan ’n toename in voorvalle wat in 2011 en 2012 langs die grens voorgekom het. “Na meeste van dié voorvalle het die verdagtes vermoedelik oor die grens gevlug. Die lessenaar het reeds met die Polisie in kontak getree hieroor as deel van pogings om ’n herhaling daarvan te probeer voorkom.”

“Ons wil landbouers langs die grens versoek om hulle paraatheid ernstig op te skerp. Ons wil hulle ook sterk aanmoedig om nie met kontant op hulle plase te werk nie. Kort voor die mees onlangse voorval die week, is voer kontant op die plaas verkoop, en die aanvallers het geld geëis,” aldus Esterhuyse. Die vermoede bestaan dat inligting oor kontant op plase maklik versprei word, en Esterhuyse stel voor dat landbouers eerder elektroniese transaksies moet aangaan, ook vir hulle eie veiligheid. Verder moet landbouers nie mense op hulle grond toelaat wat nie die plaasprotokol vir afsprake volg nie.

VL deel graag die veiligheidswenke wat die lessenaar al voorheen in verklarings gedeel het:

 • Landbouers moet gedurig in kontak wees met hul bure, die Polisie en die gemeenskap
 • Hulle moet inskakel by ‘n plaaswag wat gereeld patrollies ry
 • Hulle moet deel word van kommunikasie strukture (soos WhatsApp groepe) ten opsigte van skakeling van vooraf inligting ten opsigte van verdagte voertuie/persone;
 • Goeie verhoudings met plaaswerkers is noodsaaklik en moet bevorder word waar werkers ook inligting verskaf rakende moontlike verdagte persone en voertuie;
 • Hou klein hondjies binne die huis, veral snags;
 • Slegs een toegangsroete tot plaashuise;
 • Slaapkamers moet met ‘n veiligheidshek van die res van die huis geskei word;
 • Slagoffers moet tydens ‘n aanval probeer kalm bly sodat hul prakties/realisties kan dink;
 • Oefen deurentyd jou persoonlike gebeurlikheidsplan in jou huis met jou familie (bepaal byvoorbeeld wie is verantwoordelik vir wat tydens ’n aanval);
 • Onthou die karaktertrekke en littekens, tatoeërmerke, bou en lengte van aanvallers asook die taal wat hul praat om hulle sodoende uitkenbaar te maak vir ondersoekdoeleindes;
 • Deurlopende opleiding van landbouers en inoefening van optrede saam met die Polisie rakende plaasaanvalle moet plaasvind;
 • Vestiging van radionetwerke en kommunikasie met mede boere en Polisie,
 • Opstel van kameras in en om die woning om vooraf inligting rakende beweging op te tel;
 • Hou werkersprofiele by en stel toegangsbeheer in ten opsigte van bewoners en besoekers aan plase;
 • Moenie onwettige immigrante in diens neem nie;
 • Veiligheid/sekuriteit nl. diefwering om die huis moet aangebring word;
 • Wees altyd oplettend, waaksaam en paraat;
 • Moenie kontant by die woning aanhou nie;
 • Wees opgelei in hantering van vuurwapens;
 • Identifiseer ’n vertrek binne die huis wat goed beveilig is, waar die nodige kommunikasie kan plaasvind en vuurwapens gehou word sodat u daar kan skuil tot hulp opdaag;
 • Hou selfone gelaai en versteek addisionele selfone elders in die woning;
 • Hou ’n lys van belangrike nommers altyd byderhand; en
 • Probeer roetine sover moontlik vermy.

Vir meer inligting, skakel:

Tommie Esterhuyse by 082 782 0668

Alani Janeke by 051 4444 609

Farmers requested to increase vigilance along the Lesotho border  

Two farm attacks have occurred within four days in the Clocolan district. The first took place at the farm Blydskap at around 18:00 on Sunday, 17 July 2016. Carl du Randt, his wife Lydia, and their eight year old son, Carl jnr, were attacked by four men when they arrived home.

The family were assaulted and the attacks demanded money. They fled the scene in the family’s bakkie. Du Randt called for help, and due to Du Randt’s neighbour’s quick response, the bakkie was stopped. According to the VKB/FSA Safety Desk’s information seven suspects were on the bakkie. The group fled through the veldt on foot. All the stolen items except the money, were recovered.

In the second incident Henry Minnaar was attacked by three men last night, 21 Julie 2016, on the farm Vlakbult. Minnaar was also assaulted and the attackers demanded money from him. They forced Minnaar to transport them to town, where they got out of the vehicle close to the main road and fled. The local safety structure was activated when Minnaar did not respond on calls and was found injured. The suspects’ movements were traced through the township with the assistance of emerging farmer who form part of the local safety structure. The suspects are still at large.

“It is heartening to us that the emerging farmers of this community are involved in the security structure,” says Tommie Esterhuyse, chairperson of Free State Agriculture’s (FSA) Law and Order Committee. The committee has been informed of farmers’ workers who actively take part in safety structures and we would like to encourage more interaction on this front within safety structures.

It appears that the groups involved with these incidents are between 3 and 7 people. According to the desk the possibility exists for a trend where Lesotho citizens increasingly target South African farmers along the border. A contributing factor to the situation is the impact of the drought on Lesotho. According to a recent report by the World Food Organisation (WFO) Lesotho is experiencing serious food insecurity, and the drought causes shortages of grazing and feed.

Esterhuyse says the possibility of a possible increase in incidents is linked to a spike in incidents along the border in 2011 and 2012. “After most of these incidents the suspects allegedly fled across the border. The desk has contacted the Police in this regard, as part of efforts to try and prevent a repeat of such a trend.”

“We urge farmers along the border to earnestly beef up their alertness. We also want to advise them to not work with cash on their farms. Shortly before the most recent incident this week, feed was sold for cash on the farm, and the attackers demanded cash from the farmer,” says Esterhuyse. It is suspected that information about cash on farms spreads like wild fire, and Esterhuyse suggest that farmers should rather do business electronically, also for their own safety. Furthermore farmers should not allow people on their land who do not adhere to the farm safety protocol of appointments.

FSA would like to again share safety tips which the desk has shared in previous press releases:

 • Farmers should maintain constant contact with their neighbours, the Police and the community;
 • They must become part of a farm watch initiative that regularly patrols the area;
 • They must form part of communication structures (like WhatsApp groups) to keep themselves informed about suspect vehicles/persons;
 • Good relationships with farm workers are essential and must be improved to where workers also provide information about possible suspect vehicles and persons;
 • Keep small dogs in the house, especially at night;
 • Ensure only one access route to farm houses;
 • Bedrooms should be separated from the rest of the house with security gates;
 • Victims should try to remain calm during an attack so that they can think practically/realistically;
 • Regularly practice your personal safety plan in your house with your family (like indicating who is responsible for what during an attack);
 • Remember the characteristics and marks, possible tattoos, build and length of the attacks, as well as their language, to be able to share as much information as possible for the investigation;
 • Constant training of farmers and practice of action in cooperation with the Police should take place;
 • Establish radio networks and communication with neighbouring farmers and the Police;
 • Set up cameras in and around your house to pick up any movement;
 • Keep profiles of workers up to date and implement access control with regards to dwellers and visitors to farms;
 • Do not take illegal immigrants into your service;
 • Safety/security like burglar bars should be set up at the house;
 • Be attentive, vigilant and alert;
 • Do not keep cash in your house;
 • Be trained in the handling of weapons;
 • Identify a room inside the house that is safe, where the necessary communication can take place and where weapons can be kept and the family can hide until help arrives;
 • Keep cell phones charged and keep additional charged cell phones in other places in the house;
 • Keep a list of important numbers close; and
 • Try to avoid routine as far as possible.

 

For more information, contact

Tommie Esterhuyse at 082 782 0668

Alani Janeke at 051 4444 609

Bron: Vrystaat Landbou


 

Enjoyed this post? Share it!