Meer inligting oor die Nuwe Kiesstelsel – wie gaan daarby baat en wie gaan aan die agter speen suig !!!

Die moontlikheid om die land se kiesstelsel te verander na enige ander kiesstelsel hou geen voordele in nie. Enige gemengde volksverkiesing, watter vorm ookal, se uitslag is onbetroubaar omdat dit nie ruimte laat vir die onafhanklike voortbestaan van ‘n minderheidsvolk nie.

Terloops, die kiesafdelingstelsel in 1948 en 1953 was nie deur die destydse Nasionale Party afgebaken nie. Dit wys dat so ‘n stelsel vir enige party voordelig of nadelig kan wees as die verskil in stempersentasies laag is. Waar die verskil in getalle groot is, is die die uitslag werklik niksseggend. Of dit 60% teenoor 40% (20%) is, of 55% teenoor 45% (10%), die groter getal sal in Suid-Afrika regeer. Maar hou in gedagte dat die bevolkings nader aan 90% teenoor 10% is omdat niemand anders vir die blankes sal stem nie.

Daarom is ´n stelsel van konfederale volkstate nie ´n werkbare oplossing nie. Weer eens sal die volk of volke met die grootste getalle die blankes heeltemal oorheers. ‘n Konfederasie is ‘n vorm van gemengde regering waar nie net die enkelinge van die volk met die grootste getal regeer nie, maar onderskeie volke groeperings kan vorm om ‘n bepaalde volk te oorheers. Om onderskeid te tref tussen konfederasie en federasie is om hare te kloof.

Ander volke kan nie oordeel oor wat reg of verkeerd is in huishoudelike beleid nie omdat kultuurbegrippe van mekaar verskil. Die huisgesin in apartheid is die grondslag (boustene) van ‘n gedissiplineerde beginselvaste volk. Elke volk is verantwoordelik vir bewaring van sy eie nalatenskap. Alleen ‘n liggaam uit die volk self kan hierdie taak verrig. Sake-ondernemings wat op die sentiment van hulle volke van die gemengde regering steun verwag, versamel hulle rykdomme vir hulle eie volk se gewin en nie tot beswil van almal nie. Die swaarkry sowel as die suksesse is by hierdie bewaring van eie nalatenskap ingesluit.

Enige integrasie beteken dat die ineenvlegting van vermenging op een gebied ineenvlegting op alle gebiede meebring. Na ekonomiese integrasie (inmenging) volg sosiale en woonplek-integrasie en dan politieke integrasie wat gevolglik oorloop tot rassewrywing omdat apartheid verlore raak.

Waar daar verskille in getalle bestaan, kan daar geen gelyke regte in vermenging wees nie, ongeag die kiesstelsel.


Enjoyed this post? Share it!